گازوییل D2,D6,EN590

Image result for gas oil"

قابل توجه خریداران محترم

قیمت محصولات به عوامل مختلف از قبیل تناژ سفارش ونحوه پرداخت و محل تحویل ونحوه بسته بندی و آنالیز مواد ونوسانات بازار بستگی دارد.

لازم به توضیح است مقیاس خریدو فروش ما تجاری می باشد و به صورت خرد انجام نمی شود.

جهت خرید صادراتی حتما باید درخواست L.O.I در سربرگ شرکت ارسال گردد.

دانلود آنالیز گازوییل با سولفورهای متفاوت:

Gasoil500ppmGasoil1.0PercentGasoil0.5Percent

 

نفت گاز یا گازوئیل d2 به عنوان سوخت موتورهاي دیزلی و تأسیسات حرارتی بکار می رود. محدوده هیدروکربن هاي آن
250 درجه سانتیگراد می باشد. نفت گازعمدتاً از سه گروه – با دامنه نقطه جوش 385 C و حتی 25 C14-C بین 20
54 و ماکزیمم نقطه ریزش صفر درجه °C پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده و داراي حداقل نقطه اشتعال
820- می باشد. مهمترین مشخصه آن عدد 860 kg/m 15.6 برابر با 3 °C سانتی گراد می باشد. دانسیته آن در دماي
ستان است که باید بیشتر از 50 باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.
یک معیار اندازه گیري براي نشان دادن زمان تاخیر احتراق سوخت در موتورهاي (Cetane number) عدد ستان
دیزل است. این عدد زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفظه احتراق و شروع احتراق سوخت را نشان می دهد.
در طی این تاخیر زمان، سوخت جمع شده و سپس محترق می گردد و این احتراق به صورت انفجار صورت می گیرد تا
بتواند یک ضربه قدرت تولید نماید. هر چه زمان تاخیر کمتر باشد احتراق یکنواخت تر خواهد بود. حداقل عدد ستان
براي نفت گاز باید 50 باشد. میزان عدد ستان بستگی به فرایندي دارد که نفت گاز از آن تولید میشود. نفت گاز تولید
عدد ستان بالایی دارند و کیفیت احتراق آنها بسیار خوب است. GTL شده به روشهاي
گازوئیل نیز همچون بنزین از پالایش نفت خام در برج تقطیر به دست می آید. ولی با توجه به بالاتر بودن نقطه جوش
گازوئیل نسبت به بنزین، فرآیند تقطیر آن در طبقات پایین تر انجام می پذیرد و زودتر به مایع تبدیل می شود. برخلاف
بنزین که بسیار فرار بود و تمایل زیادي به تبخیر داشت، گازوئیل به دلیل داشتن نقطه جوش بالا، تمایلی به تبخیر
سریع ندارد. از سویی دیگر قابلیت خودسوزي گازوئیل زیاد بوده و در اثر تراکم به سرعت مشتعل می گردد. به عبارت
دیگر می توان گفت که عدد اکتان آن پایین است. بنابراین امکان متراکم نمودن بیش از حد مخلوط هوا و گازوئیل وجود
ندارد. به همین دلایل گازوئیل سوخت مناسبی براي موتورهاي احتراق داخلی از نوع اشتعال – جرقه اي نمی باشد.
سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می شود که در موتورهاي دیزلی بکار رود. این سوخت بیشتر از روش
ویژه اي در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می آید اما روش هاي دیگري نیز براي فراوري سوخت دیزل بدون
و گاز به (BTL) بهره گیري نفت وجود دارد که از جمله آنها می توان به زیست دیزل، زیست توده به مایع
اشاره داشت که بهره گیري جهانی از آنها به سرعت در حال افزایش است. براي ابهام زدایی میان گونه (GTL) مایع
به دست آمده از نفت و دیگر گونه ها، گونه نفتی را “نفت دیزل” یا “پترودیزل” نامیده می شود. دیزل بسیار کم
گوگرد گونه استاندارد براي تعریف دیزل می باشد که داراي گوگرد بسیار کم است. مطابق آمار سال 2007 ، نزدیک به
همه سوخت دیزل بکار رونده در آمریکا و اروپا، از گونه بسیار کم گوگرد است.