ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ

ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ شهید رجایی بندرعباس

ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ شهید رجایی بندرعباس توسط شرکت پتروپارس ارغوان ،کارگزار رسمی گمرک ایران و عضو اتحادیه ملی کارگزاران گمرگ ایران ایزو پروپیل الکل چیست؟ کوچکترین عضو در گروه الکل های ثانویه است. این ترکیب، مایعی بی رنگ، فرار و قابل اشتعال است. با اسامی صنعتی ایزوپروپانول، پروپانول، … ادامه