قیمت مازوت فوب خلیج فارس

قیمت مازوت فوب خلیج فارس قیمت مازوت فوب خلیج فارس متاثر از عوامل گوناگونی می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی آن اثر می گذارند. مازوت نفت کوره ،به‌عنوان نفت سنگین، نفت دریایی یا مازوت نامیده می‌شود. این سوخت به‌صورت برشی از برج تقطیر نفت خام به‌صورت محصول برج تقطیر یا … ادامه