کاربرد کود شیمیایی اوره

فروش کود شیمیایی اوره

کاربرد کود شیمیایی اوره کاربرد کود شیمیایی اوره در صنایع مختلف می باشد .بیشترین کاربرد آن در کشاورزی می باشد و درصد بسیار کمی از آن در صنایع مختلف مورد استفاده می گردد. پتروشیمی های مختلفی در ایران اقدام به تولید  اوره پریل و گرانول کرده اند و هم چنین در کشور های مختلف نیز … ادامه