ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک

ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک

ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک شهید رجایی با بهترین شرایط توسط شرکت پتروپارس ارغوان هیدروکسید سدیم چیست؟ هیدروکسید سدیم ترکیبی معدنی، جامد و سفید رنگ و پرک مانند است. سدیم هیدروکسید یا همان هیدروکسید سدیم به عنوان لیمو یا سودا یا سود سوزآور نیز شناخته می شود. این یک ماده … ادامه