ترخیص سود پرک (هیدروکسید سدیم) از گمرک

ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک

ترخیص سود پرک( هیدروکسید سدیم )از گمرک ترخیص سود پرک (هیدروکسید سدیم) از گمرک شهید رجایی با بهترین شرایط توسط شرکت پتروپارس ارغوان سود پرک (هیدروکسید سدیم) چیست؟ هیدروکسید سدیم ترکیبی معدنی، جامد و سفید رنگ و پرک مانند است. سدیم هیدروکسید یا همان هیدروکسید سدیم به عنوان لیمو یا سودا یا سود سوزآور نیز … ادامه